ü ISIT e-Learning: สื่อการเรียนการสอนอิเลคโทรนิกส์มุ่งเน้นการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัสดุเหล็กและอุตสาหกรรมเหล็กให้เข้าใจง่าย ผ่าน 3 เรื่องราว ได้แก่ Steel History (ความเป็นมาของวัสดุเหล็ก) Steel & You (ความสัมพันธ์ระหว่างเหล็กกับมนุษย์ในชีวิตประจำวัน) และ Steel Production and Technology (ความรู้เรื่องเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตเหล็ก)

ü MIU: เรียนรู้เรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลทั้งในและต่างประเทศ

ü Steel Structural Consultation Center: เรียนรู้เรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างเหล็กผ่านศูนย์ให้คำปรึกษาด้านโครงสร้างเหล็ก

 

 

ü Our Portfolio: ผลงานสถาบัน

 

 

ü เทคโนโลยีเหล็ก

ü โฆษณาซื้อ-ขาย

 

 
 
 
 
 

ü Vocabulary: คำศัพท์ที่เกี่ยวกับเหล็ก

ü Member Websites: เวบไซต์สมาชิก

ü Testing Center: ศูนย์ทดสอบ

-        ห้องปฏิบัติการทดสอบทางกล

-        ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมี

-        ห้องปฏิบัติการไดออกซิน

-        ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โครงสร้าง

-        ห้องเตรียมตัวอย่าง

-        อัตราค่าบริการ

-        ขั้นตอนการส่งรับตัวอย่างงาน

ü Publications: สื่อสิ่งพิมพ์